NOTEDIT - midiworld for blinds

Aktuálna verzia

Aktuálna verzia: 2.0
Vydaná: 15. apríla 2012
Stiahnuté: 2873

Stiahnuť Notedit 2.0

Aktuálny snapshot

Aktuálny snapshot: 108
Vydaný: 14. januára 2014
Stiahnutý: 968

Čo je nové

Stiahnuť snapshot 108

Lilypond

Ak chcete pomocou Noteditu tlačiť noty,
stiahnite a nainštalujte si program Lilypond.

Domovská stránka programu Lilypond

Stiahnuť Lilypond

Kto je Online

Momentálne je 3 návštevníkov a 0 člen(ov) online.

Ponuka

Úvodná stránka

MIDI Encyklopédia

Napíšte nám

Kniha návštev

Odporučte nás

Kontakt

RSS

Seriály

Do útrob MIDI (14)

Notedit 3 (25)

Style creator (5)

Event editor (5)

Spolu 49

Na stiahnutie

Štýly (1)

Študijné texty (9)

Spolu 10

HľadaťPokročilé vyhľadávanie

3. Možnosti zobrazenia a navigácie


Autor: admin - Piatok, 15.03. 2013 - 18:00:00
Finálna verzia 3; Snapshot 100

Po spustení Event editora a načítaní midi súboru sa na obrazovke nachádzajú dva dôležité objekty. Prvým je zoznam trackov a druhým je oblasť, ktorá zobrazuje informácie o vybranom tracku.

Zobrazenie trackov

Na obrazovke Event editora sa vždy nachádza zoznam trackov, ktorého prvá položka sa nazýva General a ostatné označujú konkrétne tracky.

Ak klikneme na položku General (táto je aktivovaná automaticky po načítaní súboru), objavia sa na obrazovke informácie o súbore. Dozvieme sa tu akého typu súbor je, koľko má trackov, aké je nastavené tempo, koľko midi tikov je považovaných za štvrťovú notu, aké je trvanie skladby a v ktorom formáte bola skladba vytvorená. Toto všetko môžu byť pre ďalšiu prácu dôležité údaje. Položka General je dostupná vždy ako prvá v zozname trackov.

Ostatné položky zoznamu trackov závisia od toho, akého typu je midi súbor a ako máme nastavený Event editor. Tento nám totiž umožňuje zobrazovať tracky dvoma spôsobmi a to buď ako reálne tracky, alebo ako použité kanály. Spôsob zobrazenia trackov nastavíme v menu Zobraziť a aktuálne nastavenie je zobrazené na stavovom riadku.

Pri zobrazení reálnych trackov uvidíme v zozname presne toľko položiek, koľko má súbor trackov. Ak track obsahuje názov, je tento zobrazený hneď vedľa čísla tracku. Ak názov neobsahuje, ale obsahuje aspoň správu o použitom nástroji, je za číslom zobrazený názov nástroja. Ak ani táto správa nie je dostupná, je zobrazené iba poradové číslo tracku. Toto zobrazenie je výhodné vtedy, ak chceme vidieť tracky tak, ako sú uložené v súbore.

Pri zobrazení použitých kanálov sa Event editor pokúsi zistiť, ktoré kanály sú v skladbe použité a zobrazí ich v zozname trackov. Zoznam v tomto prípade obsahuje zoznam čísel, ale pozor, nejde o čísla trackov, ale kanálov. Ak teda v predošlom zobrazení sa pod číslom 1 skrýval skutočne prvý track, teraz je pod číslom 1 track, ktorý obsahuje noty pre prvý kanál. Tento track však ale nemusí byť v poradí prvý.

Tento spôsob zobrazenia je vhodný napríklad vtedy, ak máme midi skladbu typu 0, kedy súbor obsahuje iba jeden track a teda všetky správy sú zmiešané. Ak by sme chceli upravovať napríklad klavírny part, asi by sa nám ťažko hľadali presne klavírne tóny v spleti všetkých ostatných správ. Zobrazenie podľa použitých kanálov nám vyselektuje z tracku správy, ktoré sa týkajú prvého kanála a my tak môžeme pracovať iba s klavírnym partom. Ak však máme midi súbor typu 1, kde je prítomných viac trackov, nemusí každý track obsahovať noty. Niektoré tracky môžu obsahovať iba informačné správy, alebo text piesne a podobne. V takomto prípade nám Event editor na danom tracku vypíše písmeno I. Ak teda máme skladbu s 8 trackami, kde ale v prvom tracku sú iba úvodné správy a v poslednom text piesne, bude zoznam trackov obsahovať 8 položiek (rovnako ako je skutočný počet trackov), ale prvá a posledná položka bude označená len písmenom I, pričom položky 2 až 7 budú označené číslom kanála, pre ktorý obsahujú správy.

Zobrazenie správ

Ak v zozname trackov zvolíme jeden konkrétny track a aktivujeme ho kliknutím alebo klávesou enter, objaví sa v druhej časti obrazovky tabuľka, ktorá nám ponúkne konkrétne midi správy, uložené v danom tracku. Tabuľka je členená tak, že zodpovedá štruktúre správy s tým rozdielom, že v prvých dvoch stĺpcoch je uvedené poradové číslo správy a čas delta.

Pri prezeraní správ musíme prísne rozlišovať medzi skutočnými správami v tracku a zobrazenými správami. Keďže Event editor je vybavený veľmi mocným filtrom pre zobrazovanie správ, nemusíme vždy nutne vidieť všetky správy tracku, ak nás momentálne nezaujímajú. O možnostiach filtra si povieme nižšie, no už teraz musíme vedieť, že ak má track napríklad 300 správ a my si ich zobrazíme všetky, bude sa počet zobrazených správ rovnať počtu skutočných správ. Ak ale chceme pracovať napríklad iba s kontrolérmi, môžeme si všetky ostatné správy skryť a zobraziť si iba kontroléry v danom tracku. Tých bude napríklad 30. Teraz teda v tabuľke budeme mať iba 30 riadkov a teda počet zobrazených správ bude 30, ale počet skutočných správ v tracku je stále 300, akurát že zvyšných 270 momentálne nevidíme. Počet zobrazených správ je vždy vypísaný na stavovom riadku, kde nájdeme aj informáciu o tom, na ktorej správe práve stojí kurzor. Teda ak nám stavový riadok ukazuje informáciu 10 / 30 znamená to, že kurzor stojí na desiatej z tridsiatich zobrazených správ.

Poradové číslo udalosti – prvý stĺpec tabuľky - čísluje nie zobrazené, ale skutočné správy v midi súbore. Ak si teda zobrazíme všetky správy, budú tieto číslované od 1 až po maximálne číslo, ktoré sa rovná počtu správ v tracku (v našom príklade 300). Ak použijeme filter, uvidíme iba niektoré správy a tie už nebudú číslované od 1 po napr. 30, ale ich čísla môžu byť 8, 10, 123 a tak ďalej. Je to tým, že poradové číslo stále hovorí, koľkátu správu z tracku práve vidíme a tak máme aj pri filtrovaní prehľad o tom, kde v tracku sa asi nachádzame. Ak by sme predsa potrebovali vedieť, na ktorej zo zobrazených správ práve sme, prezradí nám to stavový riadok.

Čas delta – druhý stĺpec tabuľky – môžeme zobraziť dvoma spôsobmi. Buď ako časový odstup udalostí, alebo ako súhrn midi tikov. Pri prvej voľbe budeme vidieť, ako udalosti za sebou nasledujú. Pracujeme tu s malými číslami a tak môžeme lepšie vidieť, aký je medzi správami odstup. Ak napríklad vidíme pod sebou 8 správ s časom delta 0, znamená to, že tieto sú vysielané jedna za druhou prakticky naraz. Ak vidíme pri ďalšej správe čas 240, môže to znamenať, že ďalšia správa je vyslaná až o jednu dobu neskôr. (Informáciu o tom, koľko tikov považuje daná skladba za jednu dobu nám prezradí obrazovka General). Práve tieto drobné odstupy by sa nám ťažko sledovali pri miliónových číslach, ktoré sa nám objavia pri nastavení času ako súhrnu midi tikov. Aj to však môže byť niekedy vhodné, pretože vtedy zasa – najmä pri nastavenom filtri – vidíme, kde asi v skladbe sme.

Ostatné stĺpce tabuľky už zodpovedajú štruktúre midi správy, pričom Event editor nám pre lepšiu čitateľnosť ponúka až štyri spôsoby zobrazenia správ (Všetky voľby nájdeme v menu Zobraziť).

- Správy ako texty – pri tejto voľbe budeme v stĺpcoch pre status či dátové alebo meta bajty vidieť textové popisy. Namiesto $90 nám teda Event editor napíše "Note on 1" – teda Note on na prvom kanáli, namiesto 60 v prvom dátovom bajte C1 a podobne. Textové popisy sú zobrazené všade tam, kde je to len trochu možné, avšak nie úplne všade, pretože napríklad v prípade kontrolérov je treba aj tu hodnotu kontroléra vyjadriť číslom. V takom prípade je použité klasické desiatkové číslo. Ak sa v midi orientujete len málo, je tento spôsob pre vás ideálny, pretože vám pomáha mať prehľad o tom, čo ktorá správa robí.

- Správy ako čísla – zobrazí statusy a meta bajty ako šestnástkové čísla, ale dátové bajty ako desiatkové čísla. Ak ste v midi natoľko dobrý, že nepotrebujete textové popisy, je tento spôsob pre vás ideálny, pretože všeobecne je najlepšie čítať statusy a meta bajty ako šestnástkové a dátové bajty ako desiatkové čísla.

- Správy ako desiatkové čísla – zobrazí všetky hodnoty vrátane statusu a meta bajtov ako desiatkové čísla.

- Správy ako hexadecimálne čísla – zobrazí všetky hodnoty vrátane dátových bajtov ako šestnástkové čísla.

Všetky štyri uvedené spôsoby zobrazenia správ neovplyvňujú zobrazenie času delta a poľa sysex. Toto vždy zobrazuje obsah sysex správ tak, ako si to daná správa vyžaduje, nakoľko sysex správy môžu byť textové aj číselné a ich prevod na iný typ zobrazenia by mohol viesť k nečitateľnosti.

Filter

Filter je mocný nástroj Event editora, ktorý vám umožňuje zobraziť si len tie midi správy, ktoré práve potrebujete. Nemusíte sa tak prehrabávať celým radom informácií. Event editor vám ponúka prednastavené filtre, aj možnosť zobraziť správy podľa vlastného filtra. Všetky možnosti sú dostupné v menu Filter:

- Všetko – zobrazí všetky správy zo zvoleného tracku

- Iba noty – zobrazí iba správy Note on a Note off

- Iba Note on – zobrazí iba správy Note on

- Iba Note off – zobrazí iba správy Note off

- Všetko okrem nôt – zobrazí všetky správy okrem Note on a Note off

- Iba riadiace príkazy – zobrazí iba kanálové správy v rozsahu $A0 - $EF – teda všetky kanálové správy okrem Note on a Note off

- Iba meta správy – zobrazí meta správy

- Iba sysex správy – zobrazí iba sysex správy

- Vlastný – umožňuje zadať vlastné požiadavky pre filter. Po zvolení tejto možnosti sa zobrazí dialógové okno s políčkami pre jednotlivé časti správy. Vyplňte iba tie, ktoré majú obsahovať kritériá pre filtrovanie. Status a meta bajt pritom zadávajte ako hexadecimálne číslo, dátové bajty ako desiatkové čísla, pole sysex podľa toho, ako si to situácia vyžaduje. V prípade polí status až meta vám ako pomôcka poslúži to, že v poliach, kam majú byť vložené šestnástkové čísla, je už zapísaný znak $. Tlačidlá resetov vám umožňujú vložiť do poľa sysex resetovacie správy, aby ste ich nemuseli vpisovať ručne. Pole status môže obsahovať zástupný znak "*", ktorý nahrádza akékoľvek číslo.

Príklady:

status $90 a byte1 60 – zobrazí všetky správy, ktoré v kanáli 1 zapínajú notu C1
status $C3 – zobrazí všetky správy Program change vo štvrtom kanáli
status $B* a byte1 7 – zobrazí kontroléry pre nastavenie hlasitosti vo všetkých kanáloch
status $C* a byte1 0 – zobrazí všetky správy Program change, ktoré zapínajú klavír bez ohľadu na kanál
status *0 zobrazí všetky správy pre prvý kanál

Vidíte, že pomocou filtra je možné zadať naozaj veľmi podrobné kritériá, takže aj v dlhej sonáte nájdete vždy to, čo hľadáte.

Navigácia

Ak používate čítač obrazovky a v tabuľke s midi správami sa pohybujete šípkami, zaiste oceníte niekoľko klávesových skratiek, ktoré vám pomôžu rýchlo sa dostať na konkrétne miesto:

šípka hore – o riadok vyššie

šípka dolu – o riadok nižšie

šípka vľavo – o bunku vľavo

šípka vpravo – o bunku vpravo

home – skok na prvú bunku v riadku – poradové číslo

end – skok na poslednú bunku v riadku – sysex

ctrl+home – skok na prvú bunku v stĺpci

ctrl+end – skok na poslednú bunku v stĺpci

page up – o 8 riadkov vyššie

page down – o 8 riadkov nižšie

ctrl+J – skočí na zadaný riadok

Keďže program Notedit spolupracuje aj s hlasovou syntézou a čítačmi obrazovky, môže údaje pod kurzorom aj vysloviť a to pomocou týchto klávesových skratiek:

medzerník – prečíta hodnotu bunky, na ktorej práve stojí kurzor

ctrl+R – prečíta celý aktuálny riadok

ctrl+H – prečíta hlavičku stĺpca, v ktorom práve stojí kurzor

ctrl+D – prečíta poradové číslo správy, na ktorej práve stojí kurzor

ctrl+B – prečíta stavový riadok

Klávesy ctrl+L a ctrl+T prepínajú medzi riadkovým a tabuľkovým režimom čítania. Rozdiel medzi týmito dvoma režimami je ten, že kým v riadkovom režime bude po posunutí kurzora o riadok nižšie prečítaný celý riadok, v tabuľkovom režime bude prečítaná iba bunka, v ktorej stojí kurzor.


 

·

 Ďalšie články v rubrike Event editor

25. Zarovnanie dĺžky nôt
24. Posúvanie skladby alebo jej častí
23. Nahrávanie
22. Metronom
21. Porovnávanie midi súborov
20. Kopírovanie, vystrihovanie a odstraňovanie objektov
19. Vkladanie a mazanie pozícií
18. Notový režim a midi režim

Hodnotenie článku

Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý

Možnosti


 Vytlačiť článok Vytlačiť článok

"3. Možnosti zobrazenia a navigácie" | Prihlásiť/Registrovať | 0 komentárov
Za obsah komentárov je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.

Ako anonymný užívateľ nemôžete posielať komentáre, prosíme zaregistrujte sa
NOTEDIT - midiworld for blinds
Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.07 sekúnd